Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WARSAW BAZAAR

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa sposób nabywania przez Klienta towarów i usług u Sprzedawcy, a w szczególności zasady składania zamówień u Sprzedawcy, zasady dostarczania Klientowi zamówionych towarów i usług przez Sprzedawcę, zasady uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów i usług, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017 roku. 3. Regulamin jest wiążący zarówno dla Sprzedawcy jak i dla Klienta korzystającego z usługi tego Sklepu. 4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

§ 2. SŁOWNICZEK 1. Sprzedawca – Michał Pawłowski Qiubers Consulting z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Na Uboczu 16/34, NIP 7842288330 2. Klient – podmiot, który zamierza nabyć towary lub usługi u Sprzedawcy, podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta Klienta w Sklepie i zawiera transakcję ze Sprzedawcą 3. Konsument – zgodnie z treścią przepisu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94) osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 4. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych podmiotu rejestrowanego czyli Klienta: to jest imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować, a następnie potwierdzenie wyżej wymienionych danych przez Sprzedawcę i przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej poprawność a tym samym skuteczną rejestrację 5. Konto Klienta – powstały wskutek rejestracji obraz zmiany stanu danych wprowadzonych wskutek rejestracji 6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 7. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Sprzedawca dokona skompletowania i nadania zamówienia do Klienta 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie 9. Administrator danych - przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922) 10. Formy płatności – dostępne są następujące sposoby płatności za zamówiony towar płatność za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej, przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, systemu szybkich przelewów elektronicznych

§ 3. ZMIANY REGULAMINU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zobowiązaniem do przestrzegania treści Regulaminu. 2. Przez złożenie przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozumie się wyrażenie zgody na: "a) Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuję jego warunki. b) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Michał Pawłowski Qiubers Consulting z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Na uboczu 16/34, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres siedziby spółki.” Akceptacja powyższego oświadczenia jest niezbędna do dokonania zamówienia jak również rejestracji. 3. Sprzedawca może zmienić warunki Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę jednak termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z prowadzenia Konta Klienta z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zamówienia Klienta złożone do momentu odmowy akceptacji Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach. 4. O zmianach w Regulaminie Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy. 5. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 6. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Michał Pawłowski Qiubers Consulting .

§ 4. KONTO KLIENTA 1. Umowa z Klientem o założenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Dokonując rejestracji Konta Klienta Klient personalizuje swój login i hasło które będą przypisane odrębnie do każdego Klienta. Dodatkowo Klient zobowiązuje się do wskazania imienia i nazwiska, danych adresowych, telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail. 3. Wydając Sprzedawcy dyspozycję rejestracji Konta Klienta, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu składania i realizacji zamówień towarów i usług przez Sprzedawcę. 4. W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 2 powyżej Klient zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Spółce informacje o zakresie zmiany i wskazanie nowych aktualnych danych. 5. Klient ma prawo zażądać od Sprzedawcy usunięcia Konta Klienta, a Sprzedawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć. 6. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Sprzedawcy pisemnie, podając swój login i hasło identyczne z tymi jakie osoba upoważniona podała przy Rejestracji Konta Klienta. Żądanie usunięcia Konta Klienta jest dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu Żądania i weryfikacji informacji, o których mowa powyżej. 7. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.

§ 5. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, o ile sprzęt komputerowy Klienta spełni następujące wymagania techniczne: - rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa, - głębia kolorów: 32 bity lub wyższa, - przeglądarki: Internet Explorer do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i cookies, - program Adobe Flash Player. 2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia zamówienia, przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

§ 6. OFERTA SKLEPU 1. Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. 2. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż jest realizowana na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów. 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były jak najbardziej zbliżone do ich rzeczywistych cech jednakże ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

§ 7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski bądź są wynikiem rękodzieła wskazanego pod produktem artysty/wykonawcy. Sprzedawca może sprzedawać również rzeczy używane, informując wcześniej Kupującego o tym fakcie. 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana. 3. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany przy Rejestracji Konta Klienta. 4. Istnieje możliwość, iż dany artykuł jest niedostępny w momencie złożenia zamówienia i zrealizowanie zamówienia wiązało się będzie z dłuższym oczekiwaniem na przedmiot zamówienia. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania i terminie realizacji. W takim przypadku Klient, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o czasie i terminie realizacji zamówienia przekraczającego 30 dni, ma prawo od umowy odstąpić i zażądać niezwłocznie zwrotu dokonanej płatności. 5. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia. 6. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych przy Rejestracji Konta Klienta. 7. Za zamówione towary Klient może według swojego wyboru zapłacić korzystając z jednej z form rozliczeń bezgotówkowych: karty płatniczej, karty kredytowej, przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, systemu szybkich przelewów elektronicznych. 8. Dostawa towaru do Klienta następuje na warunkach wybranych przez Klienta przy dokonywaniu zakupu wybranych przedmiotów/usług, na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 21 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) z zastrzeżeniem ust.4 niniejszego paragrafu. 9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu i to w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 10. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego przedmiotów zamówień złożonych w Sklepie Internetowym bowiem Sprzedawca nie posiada punktu, w którym mógłby następować odbiór osobisty. Wszelkie dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 11. Koszt transportu jest uzależniony od wagi przesyłki. 12. Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. 13. Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora. 14. Kupujący dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie. 15. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - spisania protokołu reklamacyjnego. Stanowi to podstawę do dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej.

§ 8. CENY 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 2. Ceny towarów i usług są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać zmian cen towarów i usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów i usług. 3. Ceny towaru nie zawierają kosztów dostawy.

§ 9. WARUNKI REKLAMACJI 1. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) oraz ustawą z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94). 2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 3. Reklamację wadliwego towaru można złożyć do Sprzedawcy dokładnie opisując zauważoną wadę i precyzując żądanie. 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem "reklamacja". Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji doszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego towaru. Koszt przesyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. 8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie dostarczonego Klientowi towaru z oglądanymi na stronie internetowej Sprzedawcy, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. 9. Sprzedawca zastrzega sobie , iż ręcznie robione artykuły znajdujące się w Sklepie mogą nieznacznie się różnić a ich różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w ust. 2 poniżej bez ponoszenia kosztów. 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia. 4. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz odesłać towar wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem "odstąpienie od umowy zawartej na odległość". Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. 5. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia podanego poniżej:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

........................., dn. ............

.................................... imię, nazwisko i adres konsumenta

…..................................... nazwa i adres przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………........ ............................. podpis konsumenta

 

6. Niezwłocznie od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili doręczenie Sprzedawcy towaru. 7. Za zmniejszenie wartości towaru odpowiedzialność ponosi Klient. 8. W przypadku chęci wymiany zamówionego towaru należy zwrócić towar zgodnie z procedurą "odstąpienie od umowy zawartej na odległość" i złożyć ponownie zamówienie u Sprzedawcy. 9. Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem towaru w tym w szczególności kosztów przesyłki zwrotnej. 10. Sprzedawca zastrzega, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuję Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta w tym m.in. w przypadku w przypadku zamówienia przez Klienta towaru wyprodukowanego według jego specyfikacji lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827). 3. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl